Mal:no-dekl-sub

Fra Wiktionary

[rediger]

Dokumentasjon

Denne malen lager en tabell med bøyningsformer for substantiver i norsk.

Malen kan ta opptil åtte bøyningsklasser, fire for bokmål og fire for nynorsk. Klassene finner man i tabellene under.

Bokmål[rediger]

Klasse Ubest. ent. Best. ent. Ubest. flert. Best. flert. Trenger stamme-parameter
f1 bru brua bruer bruene nei
f2 pumpe pumpa pumper pumpene ja
f3 hulder huldra huldre/huldrer huldrene ja
f4 fjær fjæra fjær/fjærer fjærene nei
f15 mil mila mil milene nei
f20 aksel aksla aksler akslene ja, aks + l
f21 alen alna alen alnene ja, al + n
f22 faster fastra fastre/fastrer fastrene ja, fast + r
f25 grissel grisla grisler grislene ja, gris + l
f26 gimmer gimra gimre gimrene ja, gim + r
f30 rem remma remmer remmene nei
f4041 datter dattera døtre/døtrer døtrene ja, d
f4243 mor mora mødre/mødrer mødrene ja, m
f4445 søster søstera søstre/søstrer søstrene ja, søst
f46 tåa tær tærne ja, t
f50 natt natta netter nettene ja, n + t
'f51 kraft krafta krefter kreftene ja, kr + ft
f52 bok boka bøker bøkene ja, b + k
f53 klo kloa klør klørne ja, kl
f54 rot rota røtter røttene ja, r
f55 bråk bråka bræker brækene ja, br + k
f56 skåk skåka skjæker skjækene ja, sk + k
f57 gås gåsa gjess gjessene ja, g + s
f59 ku kua kyr kyrne ja, k
f62 hånd hånda hender hendene ja, h + nd
m1 stol stolen stoler stolene nei
m2 bakke bakken bakker bakkene nei
m3 nøkkel nøkkelen nøkler nøklene ja, nøk + l
m4 lærer læreren lærere lærerne nei
m5 bever beveren bevere/bevre/bevrer beverne/bevrene ja, bev
m01 a a-en a-er a-ene nei
m03 komité komitéen/komiteen komitéer/komiteer komitéene/komiteene ja,komit
m04 feil feilen feil feilene/feila nei
m07 finér finéren/fineren finérer/finerer finérene/finerene ja, fin
m13 meter meteren meter meterne nei
m15 ting tingen ting tingene nei
m16 byte byten byte bytene nei
m17 seier seieren seire/seirer seirene ja, sei
m20 regel regelen regler reglene ja, reg + l
m2024 finger fingeren fingre/fingrer fingrene ja, fing + r
m202224 spiker spikeren spiker/spikere/spikre spikrene ja, spik + r
m22 yngel yngelen yngel ynglene ja, yng + l
m23 forelder forelderen foreldre foreldrene/foreldra ja, foreld + r
m25 kam kammen kammer kammene ja, ka + m
m26 hammar hammaren hamrer hamrene ja, ham
m30 dekanus dekanen dekaner dekanene ja, dekan
m34 begonia begoniaen begonier begoniene ja, begoni
m35 dinosaurus dinosaurusen dinosaurier dinosauriene ja, dinosaur
m41 gutt gutten gutter gutta nei
m42 sommer sommeren somre somrene ja, som
m51 konto kontoen konti kontiene ja, kont
m53 dinosaurus dinosaurusen dinosaurer dinosaurene ja, dinosaur
m60 bonde bonden bønder bøndene ja, b
m61 bror broren brødre brødrene ja, br
m62 far faren fedre fedrene ja, f
m63 fot foten føtter føttene ja, f
m64 mann mannen menn mennene ja, m
m65 stad staden steder stedene ja, st
m66 stand standen stender stendene ja, st + nd
m67 bråk bråken bræker brækene ja, br + k
m68 fader faderen fedre fedrene ja, f
m69 bok boken bøker bøkene ja, b + k
m6e mor moren mødre/mødrer mødrene ja, m
m6g datter datteren døtre/døtrer døtrene ja, d
m6i flå flåen flær flærne ja, fl
m6k natt natten netter nettene ja, n + t
m6l klo kloen klør klørne ja, kl
m6m skåk skåken skjæker skjækene ja, sk + k
m6n gås gåsen gjess gjessene ja, g + s
m6o ku kuen kyr kyrne ja, k
m6p hånd hånden hender hendene ja, h + nd
m70 fan fanen fans fanene nei
m71 tått tåtten tætter tættene ja, t
m72 slide sliden slides slidesene nei
m73 mile milen miles milene nei
n1 slott slottet slott slottene/slotta nei
n2 salt saltet salter saltene/salta nei
n3 eple eplet epler eplene nei
n4 kontor kontoret kontor/kontorer kontorene nei
n5 høve høvet høve/høver høvene nei
n6 amfi amfiet amfi/amfier amfiene/amfia nei
n0212 styre styret styrer styrene/styra ja, styr
n0313 OL OL-et OL OL-ene/OL-a nei
n0414 løyve løyvet løyve løyvene/løyva ja, løyv
n0506 cv cv-et cv-er cv-ene/cv-a nei
n08 søsken søskenet søsken søsknene ja, søsk
n11 sted stedet steder stedene nei
n14 øre øret øre ørene nei
n1516 orgel orgelet orgel orglene/orgla ja, org + l
n1718 krangel krangelet krangler kranglene/krangla ja, krang + l
n2122 orgel orglet orgler orglene/orgla ja, org + l
n23 alter alteret altere altera nei
n2425 alter altret altre altrene/altra ja, alt + r
n2627 beger begeret begre begrene/begra ja, beg + r
n28 pulver pulveret pulver/pulvere pulverne/pulvera nei
n29 tympanon tympanonet tympaner tympanene ja, tympan
n3031 rom rommet rom rommene/romma nei
n3233 medlem medlemmet medlemmer medlemmene/medlemma nei
n3536 middel middelet middel midlene/midla ja, mid + l
n3738 middel midlet midler midlene/midla ja, mid + l
n3940 gitter gitret gitre gitrene/gitra ja, git + r
n4142 kammer kammeret kamre kamrene/kamra ja, kam + r
n4344 trippel trippelet triple triplene/tripla ja, trip + l
n45 water wateret watere waterne nei
n4647 fikkel fiklet fikkel fiklene/fikla ja, fik + l
n50 maskulinum maskulinumet maskulina maskulinaene ja, maskulin
n5152 adverbium adverbiumet adverbiumer adverbiuma/adverbiumene ja, adverbi
n5354 monstrum monstrumet monstre monstra/monstrene ja, monstr
n5556 monstrum monstret monstre monstra/monstrene ja, monstr
n5758 verbum verbumet verber verba/verbene ja, verb
n59 metrum metret metre metraene ja, metr
n60 cover coveret cover coverne nei
n61 omen omenet omina ominaene ja, om
n62 animal animalet animalier animaliene nei
n64 gloria gloriaet glorier gloriene ja, glori
n65 kne kneet knær knærne ja, kn
n66 tempus tempet tempora temporaene ja, temp
n68 leksikon leksikonet leksika leksikaene ja, leksik
ureg mann mannen menn mennene nei

Nynorsk[rediger]

Klasse Ubest. ent. Best. ent. Ubest. flert. Best. flert. Trenger stamme-parameter
f1 bygd bygda bygder bygdene nei
f2 vise [visa] visa viser [visor] visene [visone] ja
f3 dronning dronninga [dronningi] dronningar dronningane nei
m1 båt båten båtar båtane nei
m2 hage hagen hagar hagane ja
m3 nøkkel nøkkelen nøklar nøklane ja
m6465 mann mannen menn mennene ja, m
n1 hus huset hus husa [husi] nei
n2 rike riket rike rika [riki] ja
ureg mann mannen menn/menner mennene nei

Parametre[rediger]

Tabellen kan ta fra én til fire bøyningsklasser, to for bokmål og to for nynorsk. Parameterne kalles {{{nb-klasse}}}, {{{nb-klasse2}}}, {{{nn-klasse}}} og {{{nn-klasse2}}} Hver klasse tilsvarer én rad i tabellen. Hvis en av parameterne ikke tas med, utelates raden i tabellen.

Regelmessige substantiv[rediger]

For regelmessige substantiv behøver man høyst to parametre for hver rad:

Rad Parametre
Rad nr. 1 for bokmål {{{nb-klasse}}} {{{nb-stamme}}}
Rad nr. 2 for bokmål {{{nb-klasse2}}} {{{nb-stamme2}}}
Rad nr. 1 for nynorsk {{{nn-klasse}}} {{{nn-stamme}}}
Rad nr. 2 for nynorsk {{{nn-klasse2}}} {{{nn-klasse2}}}


Hvis alle stammene er like, holder det å skrive {{{stamme}}} for alle. Stamme-parameteren er bare nødvendig for noen av klassene (se tabellene over). Substantivets kjønn finnes automatisk fra klassen.

Eksempler:

{{no-dekl-sub|nb-klasse=n1|nn-klasse=n1}}
{{no-dekl-sub|nb-klasse=m2|nb-klasse2=f2|nn-klasse=f2|stamme=pump}}

Uregelmessig bøyning[rediger]

Hvis en av klassene er uregelmessig («ureg»), må man angi formene manuelt. Man bruker da følgende forkortelser: be (bestemt entall), uf (ubestemt flertall), bf (bestemt flertall). Dersom formene er ulike på bokmål og nynorsk, må man ha prefiksene nb- og nn- foran forkortelsen. For uregelmessige substantiv er det nødvendig å oppgi substantivets kjønn.

Parametre[rediger]

  • {{{be}}} (evt. {{{nb-be}}} og {{{nn-be}}}): bestemt entall
  • {{{be2}}} (evt. {{{nb-be2}}} og {{{nn-be2}}}): alternativ bestemt entall
  • {{{be-klamme}}}: bestemt entall, klammeform (kun nynorsk)
  • {{{uf}}} (evt. {{{nb-uf}}} og {{{nn-uf}}}): ubestemt flertall
  • {{{uf2}}} (evt. {{{nb-uf2}}} og {{{nn-uf2}}}): alternativ ubestemt flertall
  • {{{uf-klamme}}}: ubestemt flertall, klammeform (kun nynorsk)
  • {{{bf}}} (evt. {{{nb-bf}}} og {{{nn-bf}}}): bestemt flertall
  • {{{bf2}}} (evt. {{{nb-bf2}}} og {{{nn-bf2}}}): alternativ bestemt flertall
  • {{{bf-klamme}}}: bestemt flertall, klammeform (kun nynorsk)
  • {{{k}}} (evt. {{{nb-k}}} og {{{nn-k}}}): substantivets kjønn

Eksempler[rediger]

{{no-dekl-sub|k=m|nb-klasse=ureg|be=jotunen|nb-uf=jotner|nb-uf2=jotuner|nb-bf=jotnene|nn-klasse=ureg|nn-uf=jotnar|nn-bf=jotnane}}