Tillegg:Pronomen i fransk

Fra Wiktionary

Personlige pronomen[rediger]

Personlige
pronomen
Nominativ Påpekende
pronomen
Akkusativ Dativ Eiendomspronomen Refleksive
pronomen
Adjektivisk Pronomen
Hankjønn Hunkjønn Flertall Hankjønn Hunkjønn Flertall hankjønn Flertall hunkjønn
1. person
entall
je moi me mon ma mes le mien la mienne les miens les miennes me
2. person
entall
tu toi te ton ta tes le tien la tienne les tiens les tiennes te
3. person
entall hankjønn
il lui le lui son sa ses le sien la sienne les siens les siennes se
3. person
entall hunkjønn
elle la
1. person
flertall
nous notre notre nos le nôtre la nôtre les nôtres nous
2. person
flertall
vous votre votre vos le vôtre la vôtre les vôtres vous
3. person
flertall hankjønn
ils eux les leur leur leurs le leur la leur les leurs se
3. person
flertall hunkjønn
elles les

Foran vokallyd blir je, me, te, se, le og la til j’, m’, t’, s’ og l’. Eiendomsadjektivene i hunkjønn (ma, ta og sa), tar hankjønnsformen foran vokallyd, slik at: ma femme (min kone), men mon ancienne femme (min tidligere kone).

Merk: For høflig tiltale erstatter man andre person entall med andre person flertall. I motsetning til på norsk, markeres ikke denne høfligheten ved at pronomenet tar stor forbokstav. Verbet som står til andre person flertall bøyes alltid til andre person flertall, uavhengig om det refererer til én eller flere personer, mens adjektiv vil bøyes slik at de samsvarer med den/de personen/e det svarer til. Eksempel:

Vanlig form:

Où vas-tu ? Hvor går du?
Je te trouve beau. Jeg finner deg pen (til en mann).
Je te trouve belle. Jeg finner deg pen (til en kvinne).

Høflig tiltale, eller tiltale til flere:

Où allez-vous ? Hvor går De?/Hvor går dere?
Je vous trouve beau. Jeg finner Dem pen (til en mann).
Je vous trouve belle. Jeg finner Dem pen (til en kvinne).
Je vous trouve beaux. Jeg finner dere pene (til en gruppe bestående av bare menn, eller menn og kvinner).
Je vous trouve belles. Jeg finner dere pene (til en gruppe bestående utelukkende av kvinner).

Dativsformen og påpekende pronomen erstatter gjerne hverandre. Påpekende pronomen brukes alltid etter en preposisjon, eller etter verbet être (å være). En setning med direkte og indirekte objekt kan derfor skrives på to måter:

Il le donne à moi. Han gir den til meg.
Il me le donne. Han gir meg den.

Begge setningene betyr det samme: «Han gir den til meg», men i den første setningen er hovedfokuset på mottageren - meg, mens i den andre setningen kan fokus være på en annen den av handlingen.

Ofte vil påpekende pronomen legges til først i setningen, i tillegg til den nominative formen av pronomenet, for å legge trykk på setningens subjekt:

Moi, je pense que... Jeg mener at...
Lui, il t'a parlé. Han! Han snakket med deg.

Noen mener at en slik bruk av påpekende pronomen er feil og stilistisk dårlig, ettersom man i den nominative formen her je og il, allerede har setningens subjekt, og det er overflødig å legge til enda et pronomen som betyr akkurat det samme. Dette er dog svært vanlig i muntlig fransk.

Y og EN[rediger]

Fransk har to pronomen til, som ikke er ført opp i denne listen: y og en. y erstatter et indirekte objekt som står etter preposisjonene à, en, eller tilsvarende, den oversettes derfor ofte som «dit»:

J'irai à Paris. J'y irai. Jeg skal til Paris. Jeg skal dit.

y refererer ofte til et sted, men å oversette den som dit er bare delvis korrekt, ettersom y kan erstatte alle indirekte objekter etter preposisjonene à, en, eller tilsvarende:

Je pense à faire mes devoirs. J'y pense. Jeg tenker på å gjøre leksene mine. Jeg tenker på det.

Her erstatter y det indirekte objektet, som på norsk består av en preposisjon og et pronomen.

y brukes kun om ting og steder, aldri om personer; for å erstatte det indirektet objektet etter preposisjonen à, en eller lignende, burkes dativspronomen, som er gitt i tabellen over.

Tilsvarende er det for pronomenet en som erstatter et indirekte objekt etter preposisjonen de, og kan derfor oversettes til norsk som «derfra»:

Je viens de la Norvège. J'en viens. Jeg kommer fra Norge. Jeg kommer derfra.

Igjen, er dette kun en delvis korrekt oversettelse, en kan erstatte alle indirekte objekter etter preposisjonen de. Dette betyr at en ofte brukes som en pronominalisering der objektet er en mengde, og oversettes da gjerne best som «sånne», «slike» eller «noe/n», eller der et pronomen utelates helt på norsk:

J'ai mangé des pommes. J'en ai mangé. Jeg har spist epler.

Dersom det er et mengdeadverb eller et tall i setning, beholdes det, der objektet erstattes av en:

J'ai mangé quelques pommes. J'en ai mangé quelques. Jeg har spist noen epler. Jeg har spist noen.
J'ai deux chiens. J'en ai deux. Jeg har to hunder. Jeg har to.

Plassering[rediger]

På fransk plasseres alle pronomen, i vanlige setninger, foran verbet. Der en setning inneholder et eller flere hjelpeverb, er det kun subjektet som settes for hjelpeverbet; de resterende pronomnene settes foran hovedverbet.

Subjekt Indirekte
objekt
Direkte
objekt
Indirekte
objekt
Steds-
komplement
Verb
Je
Tu
Il/elle
Nous
Vous
Ils/elles
me
te
nous
vous
me
te
le/la
nous
vous
les
lui
leur
y
en
aldri i kombinasjon
Verb

Merk at det indirekte objektet vanligvis settes foran det direkte objektet, untaket er tredje person:

Je te le donne. Jeg gir deg den.
Je le lui donne. Jeg gir ham den/Jeg gir den til ham.
Je te l'y donne. Jeg gir deg den der.

Pronomenet settes alltid foran hovedverbet:

Je peux te le donner. Jeg kan gi deg den.
Je veux le lui donner. Jeg har lyst til å gi ham den.

Når man gir en kommando (verbet står i imperativ), settes alle pronomener etter verbet, og de forbindes til verbet med bindestreket:

Donne-moi-les ! Gi meg dem!
Allez-y ! Gå dit!

Dersom det er en negativ kommando, settes pronomenet foran verbet, som vanlig:

N'y va pas ! Ikke gå dit!
Ne t'inqiète pas. Ikke bekymre deg.

Spørsmål dannes ved at subjektet plasseres etter verbet. Dersom det er flere pronomen for verbet, forblir de andre pronomenene foran verbet; det er kun subjektet som bytter plass:

Tu as reçu ma lettre. Du har mottatt brevet mitt.
As-tu reçu ma lettre ? Har du mottatt brevet mitt?
L'as-tu reçue ? Har du mottat det?

Demonstrative pronomen[rediger]

Demonstrative pronomen erstatter et substantiv, og påpeker hvilken det er. På norsk bruker vi her pronomenene «den»/«denne» og «de»/«disse».

Entall Flertall
Hankjønn Hunkjønn Kjønsnøytral Hankjønn Hunkjønn
celui, celui-ci, celui-là celle, celle-ci, celle-là ce, ceci, cela (ça) ceux, ceux-ci, ceux-là celles, celles-ci, celles-là

Endelsen -ci og -là (her og der) legges gjerne til for å vise hvor noe befinner seg relativt til den som snakker. I motsetning til norsk, der «den her», «den der» etc. gjerne høres noe uformelt ut, er dette helt kurrant fransk.

Relative pronomen[rediger]

Merk at en setning på fransk ikke kan slutte med en preposisjon, derfor, dersom setningsstrukturen er slik at objektet representeres med et relativt pronomen, men som ellers ville stått bak en preposisjon, flyttes preposisjonen foran det relative pronomenet:

J'ai parlé avec cette fille. C'est la fille avec laquelle j'ai parlé.
Jeg har snakket med denne jenten. Det er jenten jeg har snakket med.
Pronomen Oversettelse Bruksområde
qui som Brukes dersom det substantivet det erstatter, er subjektet i den påfølgende setningen
C'est l'homme qui a mangé ma pomme!
que som Brukes dersom det substantivet det erstatter, er objektet i den påfølgende setningen
C'était ma pomme que l'homme a mangée.
da, der Brukes dersom det substantivet det erstatter, er steds- eller tidsangivelsen for det som skjer i den påfølgende setningen
Au moment il a mangé ma pomme, j'étais à la toilette. Mon bureau, il l'a mangée, était vide.
dont hvis Brukes dersom det subjektet i den påfølgende setningen eies av det forestående substantivet.
Mon collègue russe, dont le nom je ne sais pas prononcer, m'a dit qui a mangé ma pomme.
lequel/laquelle
lesquels/lesquelles
som Brukes dersom det substantivet det erstatter, er objektet i den påfølgende setningen, men strukturen i den påfølgende setningen er slik at objektetet havner bak. Merk at disse bøyes i kjønn og tall.
auquel/à laquelle
auxquels/auxquelles
Som over, men der objektet står etter preposisjonen à.
duquel/de laquelle
desquels/desquelles
Som over, men der objektet står etter preposisjonen de. Disse erstattes ofte av dont

Merk at der objektet i den påfølgende setningen er en person, og ikke en gjenstand, så erstattes ofte strukturen preposisjon + lequel, laquelle, lesquels eller lesquelles med preposisjonen + qui. Setningen i begynnelsen av dette avsnittet kan derfor skrives slik: C'est la fille avec qui j'ai parlé.