Hopp til innhold

Tillegg:Sterke verb i bokmål

Fra Wiktionary
Norsk grammatikk
Ordklasser
Adjektiv
Adverb
Determinativ
Konjunksjoner
Subjunksjoner
Preposisjoner
Pronomen
Substantiv
Verb
Se også
Rim-ord

Sterke verb har ikke endelse i preteritum. Dette er en liste over sterke verb i bokmål. En del verb kan ha både sterk og svak bøyning. De formene som er svake, er merket med en stjerne (*).

Infinitiv Presens Preteritum Perfektum partisipp
be, bede ber ba, bad bedt
bety betyr betød, *betydde betydd
binde binder bandt bundet
bite biter bet, beit bitt
bli blir ble, blei blitt
brekke brekker brakk brukket
brenne brenner brant brent
briste brister brast bristet, brustet
bryte bryter brøt, brøyt brutt
by, byde byr bød, bøy, *bydde budt, bydd
bære bærer bar båret
dette detter datt dettet
dra, drage drar drog, dro dratt, dradd
drikke drikker drakk drukket
drive driver drev, dreiv drevet
ete eter åt ett
falle faller falt falt
fare farer for fart
finne finner fant funnet
fly, flyge flyr fløy fløyet, flydd
flyte flyter fløt, fløyt flytt
fnyse fnyser fnøs, *fnyste fnyst
fryse fryser frøs, frøys frosset
fyke fyker føk, føyk føket
får fikk fått
gi gir ga, gav gitt
gidde gidder gadd giddet
gjelde gjelder gjaldt, galdt gjeldt
gli, glide glir gled, glei glidd
glippe glipper glapp glippet
gni gnir gned, gnei, *gnidde gnidd
grave graver grov, *gravde gravd
grine griner gren, grein, *grinte grint
gripe griper grep, greip grepet
gråte gråter gråt, gret grått
gyse gyser gjøs, *gyste gyst
gyte gyter gjøt, *gjytte gytt
gyve gyver gjøv, gjøyv gjøvet, gyvd
går gikk, gjekk gått
hete heter het, hette hett
hive hiver hev, heiv, *hivde hivd
hjelpe hjelper hjalp hjulpet
hogge hogger hogg, *hogde hogd
holde holder holdt holdt
hugge hugger hugg, hugde hugd
klinge klinger klang klingt, klinget
klype klyper kløp, *klypte kløpet, klypt
klyve klyver kløv, kløyv, *klyvde kløvet, klyvd
knekke knekker knakk, *knekte knekket, knekt
knipe kniper knep, kneip knepet
komme kommer kom kommet
krype kryper krøp, krøyp krøpet
kvede kveder kvad kvedet
kvekke kvekker kvakk kvekket
kveppe kvepper kvapp kveppet
la, late lar lot latt
le ler lo ledd
legge legger la lagt
li lir led, lei, *lidde lidd
ligge ligger ligget
lyde lyder lød, *lydde lydd, lydt
lyve, lyge, ljuge lyver løy løyet
løpe løper løp løpt, løpet
nyse nyser nøs, nøys, *nyste nyst
nyte nyter nøt, nøyt nytt
pipe piper pep, peip pepet
rekke rekker rakk rukket
renne renner rant rent
ri, ride rir, rider red, rei, reid ridd
rive river rev, reiv revet
ryke ryker røk, røyk røket
se ser , såg sett
sette setter satt satt
si sier sa sagt
sige siger seg, seig seget
sitte sitter satt sittet
skite skiter skeit skitt
skjelve skjelver skalv skjelvet
skjære skjærer skar skåret
skli sklir skled, sklei sklidd
skride skrider skred, skrei skredet
skrike skriker skrek, skreik skreket
skrive skriver skrev, skreiv skrevet
skryte skryter skrøt, *skrytte skrytt
skvette skvetter skvatt skvettet
skyte skyter skjøt, skøyt skutt
skyve skyver skjøv, skøyv skjøvet
slenge slenger slang slengt
slippe, sleppe slipper, slepper slapp sluppet
slite sliter slet, sleit slitt
slå slår slo slått
smelle smeller smalt smelt
smyge smyger smøg, smøyg smøget
snike sniker snek, sneik sneket
snyte snyter snøt, *snytte snytt
sove sover sov sovet
spinne spinner spant spunnet
sprekke sprekker sprakk sprukket
sprette spretter spratt sprettet
springe springer sprang sprunget
stige stiger steg, steig steget
stikke stikker stakk stukket
stjele stjeler stjal stjålet
strekke strekker strakk strukket
stride, stri strider, strir stred, strei, *stridde stridd
stryke stryker strøk, strøyk strøket
stå står stod, sto stått
supe super supte, saup supt
sverge sverger svor, *sverget, *sverga svoret, sverget, sverga
sverje sverjer svor, *sverjet, *sverja svoret, sverjet, sverja
svi svir sved, svei, *svidde svidd
svike sviker svek, sveik sveket
svinge svinger svang svunget, svingt, svinget
svinne svinner svant svunnet
synge synger sang sunget
synke synker sank sunket
ta tar tok tatt
tigge tigger tagg, *tigga, *tigget, *tigde tigget, tigga, tigd
treffe treffer traff truffet
trekke trekker trakk trukket
trå trår tro, *trådde trådd
tvinge tvinger tvang tvunget
vekke vekker vakk, *vekket vekket
vike viker vek, veik veket
vinne vinner vant vunnet
vri vrir vred, vrei, *vridde vridd